MNiSW / NCN

2019/2020

Temat Prowadzący Termin realizacji
Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych dr inż. Paweł Michałowski 16.07.2019 - 5.07.2022
Dyfuzja 3D domieszek w GaN - mechanizm i rola defektów prof. dr hab. inż. Andrzej Turos 05.02.2020 - 04.02.2023
Wpływ struktury defektowej węglika krzemu i dielektrycznej pasywacji na wysokotemperaturowe właściwości elektryczne grafenu epitaksjalnego dr inż. Tymoteusz Ciuk 24.02.2020 - 23.02.2023
Samo-pułapkujące solitonowe przełączanie ultraszybkich impulsów w dwurdzeniowych światłowodach o wysokim kontraście współczynnika załamania mgr inż. Mattia Longobucco 24.02.2020 - 23.02.2022
Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów  nanostrukturyzowanych dr hab. inż.  Ludwika Lipińska  06.02.2020-05.02.2023
 
 

2018 i 2017

Temat Prowadzący Termin realizacji
Propagacja fali elektromagnetycznej w światłowodzie z wbudowanym polem elektrycznym. SONATA dr inż. A.Anuszkiewicz 20.04.2018-19.04.2022
Przyspieszenie innowacji fotonicznych dla MŚP: centralny inkubator prof. R.Buczyński 13.03.2018-31.12.2022
Badanie wpływu modyfikacji eutyktycznego kompozytu SrTiO3-TiO2 na jego stabilność w układach do fotoelektrochemicznego rozkładu wody. PRELUDIUM mgr inż. K. Wysmułek 09.02.2018-08.02.2021
Eutektyczne cienkie warstwy do fotoelektrochemicznego rozkładu wody. SONATA 12 dr J.Sar 18.07.2017-17.07.2020
All-optical steering of solitonic signals in all-solid dual-core photonic crystal fibers. POLONEZ dr Ignac Bugar 01.08.2017-31.07.2019
Badania zniszczeń radiacyjnych w strukturach półprzewodnikowych przy zastosowaniu wiązki elektronów o ultra-niskiej energii dr Iwona Jóźwik 19.07.2018-18.07.2021
Wpływ domieszkowania atomami pierwiastków o wysokiej masie atomowej na właściwości fizykochemiczne materiałów półprzewodnikowych mgr inż. Kamil Kaszyca 07.09.2018-06.09.2021

2016

Temat Prowadzący Termin realizacji
Wielowarstwowe przezroczyste ceramiki laserowe. dr A.Wajler 25.02.2016-24.02.2019
Domieszkowanie na typ p szerokoprzerwowych heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych na emitery światła w zakresie UV. dr M .Rudziński 07.07.2016-06-07.2019
Badanie wpływu plazmonów emisji wymuszonej w nanokompozytach plazmonicznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. dr K .Sadecka 24.06.2016-23.06.2019
Badanie optofluidycznych laserów światłowodowych z wykorzystaniem związków bioluminescencyjnych jako ośrodka aktywnego. prof. R.Buczyński 13.02.2017-12.02.2020
Opracowanie technologii przyrządów na bazie węglika krzemu o zwiększonej sprawności dla efekrtywnego wykorzystania zasobów w przemyśle. KONNECT dr W. Kaszyca   01.09.2016-31.08.2018
Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego:synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujacych światło. prof. dr hab. inż. J.Baranowski 10.04.2017-18.04.2020
Wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych-modelowanie teoretyczne i weryfikacja doświadczalna. dr M.Boniecki 21.04.2017-20.04-2020
Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią. prof. R.Buczyński 12.05.2017-11.05.2020

2015

Temat Prowadzący Termin realizacji
Korelacja pomiedzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejsciowej w nowo opracowanych kompozytach ceramiczno-metalowych o szczątkowej porowatości. PRELUDIUM mgr A. Strojny-Nędza 23.01.2015-22.01.2017
Korelacja pomiędzy morfologią warstwy przejsciowej a transportem ciepła w kompozytach Cu-SiC, w zależności od formy stosowanego materiału wzmocnienia. OPUS dr hab. inż. K. Pietrzak 22.01.2015-21.07.2018
Badanie stabilności czasowej supercontinuum w zakresie dyspersji normalnej. PRELUDIUM mgr inż. B. Siwicki 04.03.2015-03.03.2018
Badanie oddziaływania struktur aktywnych biologicznie z polem elektromagnetycznym w układach światłowodów fotonicznych z zawieszonym rdzeniem. OPUS dr hab. inż. R. Buczyński 25.02.2015-24.02.2018
Optymalizacja złozonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek dr L. Lipińska 27.11.2015-26.11.2019

2014

Temat Prowadzący Termin realizacji
Badanie wpływu chemicznej modyfikacji grafenu na jego własciwosci fizyczne. PRELUDIUM mgr inż Aleksandra Krajewska 12.03.2014-11.03.2018
Badania własnosci optycznych całkowicie dielektrycznych nanostrukturyzowanych aksikonów oraz zintegrowanych mikrostruktur wieloogniskowych. HARMONIA dr hab. inż. R.Buczyński 15.05.14-14.02.18
Na skrzyżowaniu eutektyków z metamateriałami. HARMONIA dr hab. inż. D.Pawlak 14.05.14-13.06.18
Badania nad przebiegiem procesu syntezy pirochloru gadalinowo-cyrkonowego metodą cytrynianową. PRELUDIUM mgr inż. U.Brykała 08.07.14-31.01.2015
Badanie i optymalizacja transportu nosników w grafenie. PRELUDIUM mgr inz T.Ciuk 22.07.14-21.07.17
Konwersja parametryczna promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do sredniej podczerwieni do średniej podczerwieni w światłowodach fotonicznych z tlenkowych szkieł wieloskładnikowych o siatce całoszklanej lub z zawieszonym rdzeniem. SONATA dr inż. M. Klimczak 15.07.14-14.01.18

2013

Temat Prowadzący Termin realizacji
Propagacja i lokalizacja światła w ośrodkach z nieliniowościami współzawodniczącymi. HARMONIA 3 dr hab. inż. R. Buczyński 20.05.2013-19.12.2016
Synteza i badania wpływu otoczenia krystalicznego na przejścia optyczne wybranych domieszek we włóknach krystalicznych Y4Al2O9 (YAM). OPUS mgr S. Turczyński 01.07.2013-31.12.2015
Analiza wpływu morfologii podłoża na mechanizmy rozpraszania grafenu hodowanego na SiC. Iuventus Plus mgr K.A. Grodecki 18.06.2013-17.12.2014
Wpływ morfologii na rozpraszanie ramanowskie w grafenie na SiC. PRELUDIUM mgr K.A. Grodecki 05.07.2013-04.07.2015
Bezkontaktowe badania efektów kwantowych elektronów w grafenie. OPUS (Konsorcjum WeLaGraf) dr W. Strupiński 25.07.2013-24.07.2015
Badanie właściwosci plazmonicznych w eutektyce Bi2O3-Ag. PRELUDIUM mgr K. Sadecka 20.06.2013-19.11.2016

2012

Temat Prowadzący Termin realizacji
Próby oszacowania wpływu jonów Mn na właściwości SrTiO3, TiO2, SrTiO3-TiO2 otrzymanych metodą mikro-wyciagania. Badanie zjawiska magnetoelektrycznego współistnienia w tychże materiałach. "Iuventus Plus" mgr inż. S.Turczyński 02.04.2012-01.02.2014
"Wytwarzanie i charakteryzacja eutektyków pólprzewodnikowych do efektywnego przetwarzania energii słonecznej. "Iuventus Plus" dr R.Solarska 03.04.2012-02.04.2014
"Materiały plazmoniczne nowej generacji. Doświadczony naukowiec dr hab. D.Pawlak 26.04.2012-26.08.2016
"Sposób otrzymywania drukowanych warstw grafenowych i pasta zawierajaca nanopłatki grafenowe. PATENT PLUS prof. dr hab. M.Jakubowska 02.04.2012-30.09.2015
Badanie generacji i propagacji plazmonów-polarytonów w periodycznych podfalowych metalowo-dielektrycznych strukturach światłowodowych. dr J.Pniewski 07.08.2012-06.12.2014
Luminescencyjna analiza defektów radiacyjnych w materiałach tlenkowych. dr I. Jóźwik-Biała 29.08.2012-28.08.2015
Synteza i charakteryzacja nowych materiałów anodowych o strukturze spinelu (Li4Ti5O12) oraz kompozytów: Li4Ti5O12-C/Ag do baterii litowo-jonowych. mgr inż. M.Michalska 27.08.2012-26.08.2014
"Badania struktury defektowej i akumulacji defektów radiacyjnych w materiałach do zastosowań jądrowych metodą luminescencji. HARMONIA prof. dr hab. inż. J.Jagielski 10.10.2012-09.10-2014
"Badanie własnosci elektronowych układów grafenowych umieszczonych na podłożach charakteryzujacych się przerwą energetyczna. STAŻ dr P.Dąbrowski 01.09.2012-31.08.2014
"Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej-wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3 oraz Bi2Te2Se. OPUS dr A.Hruban 20.08.2012-19.12.2016

2011

Temat Prowadzący Termin realizacji
Technologia zol-żel do wytwarzania nowych materiałó dla dozymetrii termoluminescencyjnej (tlenki domieszkowane manganem, synteza, charakteryzacja). prof. dr hab. iInż. A.Pajączkowska 18.04.2011-17.10.2013
Węglik krzemu (SiC) domieszkowany wybranymi jonami ziem rzadkich i metali przejściowych jako kandydat do zastosowania w spintronice. dr K.Racka-Dzietko 18.04.2011-17.10.2013
Projektowanie i wytwarzanie światłowodów fotonicznych do zastosowań w zakresie średniej podczerwieni oraz szerokospektralnych. dr inż. R.Stępień 18.04.2011-17.04.2013
Krystalizacja politypu 3C-SiC z roztworu węgla w krzemie- badania, wytworzenie kryształów. prof. dr hab. inż. T.Łukasiewicz 25.05.2011-24.11.2013
Zależność właściwości optycznych przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem (Tm:YAG) od jej mikrostruktury wynikającej z warunków spiekania metodą reakcyjna. mgr inż. A.Sidorowicz 12.12.2011-10.06.2014
Granulowanie nanoproszków ceramicznych przez wymrażanie-sposób na uzyskanie jakości laserowej przezroczystej ceramiki. dr hab. inż. H.Tomaszewski 15.12.2011-30.06.2015
Stabilizacja pola optycznego w płaszczyxnie złącza i tłumienie filamentacji przez strukturyzację wartswy p-emitera w diodach laserowych dużej mocy. dr hab. inz A.Malag 20.12.2011-19.06.2014
Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przezroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatury. dr M.Boniecki 13.12.2011-12.06.2015

2010

Temat Prowadzący Termin realizacji
Opracowanie technologii otrzymywania przezroczystych, polikrystalicznych materiałów do zastosowań optycznych opartych na spinelu glinowo-magnezowym domieszkowanym kobaltem (Co2+:MgAl2O4). mgr inż. A.Wajler 30.03.10-31.12.13
Nowe aktywne optycznie materiały kompozytowe do zastosowań w źródłach promieniowania na zakres widzialny. dr inż. L.Lipińska 11.03.10-10.03.13
Włókna fotoniczne do generacji supercontinuum w zakresie średniej podczerwieni. dr inż. R.Buczyński 09.04.10-08.04.12
Zastosowanie inżynierii struktury defektowej do modyfikowania własności elektrycznych niedomieszkowanych monokryształów GaP. dr hab. inż. P.Kamiński 12.04.10-11.04.12
Metoda korekcji stałych mechanicznych, piezoelektrycznych i dielektrycznych kryształów z wykorzystaniem zmierzonych parametrów akustycznych fal powierzchniowych. PROMOTORSKI prof. dr hab. inż. W.Soluch 25.03.10-31.10.11
Opracowanie technologii wytwarzania porowatych preform ceramicznych oraz sposobu modyfikacji ich powierzchni. dr inż. Katarzyna Jach 13.09.10-12.09.13
Badanie wpływu obciążeń punktowych na uszkodzenia układu warstwa-podłoże. Analiza warstw węglowych do zastosowań biomedycznych. dr inz A.Piątkowska 23.09.10-22.09.13
Opracowanie metody wytwarzania elementów mikrooptycznych i dyfrakcyjnych dla średniej podczerwieni ze szkieł nieorganicznych. mgr inż. I.Kujawa 12.11.10-11.05.13
"Próby krystalizacji perowskitów - monokryształów tlenkowych - zawierających pierwiastki ziem rzadkich oraz jony metali przejściowych, badania ukierunkowane na oszacowanie właściwości multiferroicznych otrzymanych związków. Juventus Plus." mgr inz. S.Turczyński 22.12.10-31.12.11

Projekty Badawczo-Rozwojowe

Temat Prowadzący Termin realizacji Kwota przyznana przez MNiSW
Epitaksjalne warstwy krzemowe oraz fluorescencyjne materiały światłoczułe do fotoogniw nowej generacji. dr J.Sarnecki 01.06.08-30.11.10 2,000,000.00
Opracowanie technologii otrzymywania kompozytów związki międzymetaliczne-ceramika oraz spajania ze stopami metali. doc K.Pietrzak 01.06.08-31.05.11 1,200,000.00
Opracowanie diod i liniowych matryc diod laserowych dużej mocy optycznej na pasma 808 i 976 nm do celów przemysłowych i pompowania optycznego: przykładowe zastosowanie w urządzeniu bezkontaktowego precyzyjnego lutowania i zgrzewania. doc A.Malag 01.08.09-31.01.12 2,500,000.00
Pasywne modulatory dobroci dla rezonatorów laserowych. dr A.Bajor 01.09.09-29.02.12 1,600,000.00
Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy. dr A.Kozłowska 01.08.09-31.01.12 1,950,000.00
Dyfrakcyjne elementy do formowania wiązek światła emitowanych przez lasery półprzewodnikowe. dr A.Kowalik 01.10.10-30.09.12 1,450,000.00
Nowa generacja past opartych na nanoproszku srebra do zastosowań w elektronice. dr M.Jakubowska 01.01.2011-2013.06.30 1,900,000.00

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności