Wydarzenia

Oświadczenie

Wykonuje się prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie z powództwa Pana dra inż. Andrzeja Bajora przeciwko Instytutowi Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w Warszawę o ochronę dóbr osobistych poprzez publikację przeprosin/oświadczenia.

Strona archiwalna. Dane kontaktowe są nieaktualne

Utworzenie Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) jest następcą prawnym z mocy prawa podmiotów: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie (Łukasiewicz-ITME) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie (Łukasiewicz-ITE). Łukasiewicz-IMiF powstał z połączenia Łukasiewicz-ITME i Łukasiewicz-ITE w trybie ustawowym określonym przepisem art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
UWAGA: Łukasiewicz-ITME i Łukasiewicz-ITE zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego i nie prowadzą działalności. 
Informacje dotyczące działalności Łukasiewicz-ITME - pozostań na stronie.
Aktualne dane korporacyjne i dane dotyczące bieżącej działalności Łukasiewicz-IMiF - zapraszamy na stronę https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

21.09.2020

Połączenie Łukasiewicz-ITE i Łukasiewicz-ITME. Utworzenie Łukasiewicz-Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

1 października 2020 roku na mocy Uchwały Nr 10/2020 Rady Centrum Łukasiewicz (z dnia 18 września 2020 r.) nastąpi połączenie dwóch instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz - ITE) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz - ITME). W wyniku połączenia utworzono Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF). Informujemy, że jest to ostatnia wiadomość na stronie internetowej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Strona www.itme.edu.pl ma charakter archiwalny.

21.09.2020

OPUS 18 NCN - Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym

Projekt zgłoszony w konkursie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki - Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym - otrzymał finansowanie i będzie realizowany przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (Lider) oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. 

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego modelu komputerowego technologii spiekania wspomaganego polem elektrycznym, zwanej FAST (ang. field assisted sintering technology), uwzględniającego różne pola fizyczne występujące w procesie spiekania oraz zjawiska zachodzące na różnych poziomach obserwacji, w skali mikro- i makroskopowej. Badania teoretyczne prowadzone w [url=https://www.ippt.pan.pl/]IPPT PAN[/url] będą ściśle powiązane z pracami eksperymentalnymi realizowanymi w Ł-ITME (Zakład Materiałów Kompozytowych i Ceramicznych) w odniesieniu do wykorzystania technologii FAST w procesie spiekania materiałów metalicznych (miedzi i związku międzymetalicznego NiAl). Pomiary doświadczalne pozwolą uzyskać parametry niezbędne do opisu procesu spiekania, wykorzystywane w symulacjach numerycznych. Badania eksperymentalne dostarczą informacji o wpływie parametrów procesów oraz ewolucji gęstości materiału zagęszczanego, a ich wyniki posłużą do opracowania i walidacji modeli numerycznych.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek z IPPT PAN.  Prace prowadzone w Ł-ITME koordynuje dr hab. inż. Marcin Chmielewski.

Technologia FAST/SPS jest uważana za kluczową metodę wytwarzania nowej generacji materiałów. Model numeryczny opracowany w procesie będzie uwzględniał oddziaływanie zjawisk elektrycznych, cieplnych oraz mechanicznych. W modelowaniu będą wykorzystane metoda elementów skończonych oraz metoda elementów dyskretnych.

OPUS to konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

15.09.2020

Graphene Flagship organizuje spotkanie on-line dla mediów

Graphene Flagship organizuje spotkanie on-line dla mediów, które odbędzie się już w najbliższy piątek, 18 września 2020 roku o godzinie 12.00 . Rejestracja jest bezpłatna
tutaj: http://bit.ly/GFPressEvent
Podczas spotkania  naukowcy związani z projektem przedstawią m.in. projekt farmy słonecznej z grafenem, a także inne interesujące postępy i innowacje, takie jak zrównoważone filtry wody, czujniki zużycia dla zastosowań zdrowotnych i sportowych.

Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych jest od 2013 roku partnerem naukowym w programie Graphene Flagship i kontynuuje prace w kolejnym etapie tego projektu - Core 3 - zaplanowanym na lata 2020-2023. Graphene Flagship to najważniejszy i największy europejski projekt poświęcony grafenowi, który ma na celu połączenie wiedzy naukowców  z możliwościami przemysłu i przeniesienie w ciągu 10 lat grafenu ze sfery laboratoriów do sfery przemysłowej.

11.09.2020

Dr Paweł Michałowski naukowcem przyszłości?

Podczas V Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie zostanie przyznana nagroda Naukowiec przyszłości - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju. Specjalnie na to wydarzenie została powołana 8-osobowa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą naukowcy oraz przedsiębiorcy, która wnikliwe ocenia wszystkie przedstawiane podczas Kongresu projekty. W tym roku do tej prestiżowej nagrody został nominowany Dr Paweł Michałowski - Kierownik Laboratorium  Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów w Łukasiewicz - ITME.  
Już niedługo w Rzecz o Innowacjach ukaże się wywiad z dr. Pawłem Michałowskim, który między innymi opowie o wykorzystaniu SIMS w charakteryzacji materiałów elektronicznych . 

Forum w Uniejowie to unikatowe wydarzenie poświęcone innowacjom i nowatorskim inwestycjom, które w powstają lub w niedalekiej przyszłości przełożą się na inteligentny rozwój gospodarki. Kluczową rolę w procesie kreowania i wdrażania innowacji odgrywa synergia nauki, biznesu i samorządu. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie to wyjątkowe miejsce inicjujące i wspierające współpracę na styku tych trzech obszarów. Co roku bierze w nim udział 500 branżowych Liderów Inteligentnego Rozwoju w swoich dziedzinach z kraju i ze świata. Są to przedsiębiorcy i naukowcy, a także samorządowcy i przedstawiciele administracji publicznej, wspierający inteligentny i zrównoważony rozwój.

Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych

20.08.2020

Łukasiewicz kontynuuje prace nad wzmocnieniem potencjału komercjalizacyjnego. Wkrótce kolejna konsolidacja

Trwają ostatnie prace nad połączeniem należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz - ITE) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz - ITME). Konsolidacja, której celem jest wzmocnienie potencjału komercjalizacyjnego Łukasiewicza i rozwój nowych kierunków badawczych, zaplanowana została na 1 października br. Do jej przeprowadzenia wymagana jest jeszcze zgoda Rady Centrum Łukasiewicz.

Inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka i chemia to główne obszary działalności Łukasiewicz - ITE oraz Łukasiewicz - ITME, instytutów, należących do czołowych jednostek badawczo - rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat Instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.

Oba Instytuty prowadzą projekty B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności.  Obecny, wysoki poziom ich prac zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria.

- W świecie dotkniętym pandemią COVID-19, szanse na nowe otwarcie dają nowoczesne technologie, gwarantujące rozwój i zwiększające odporność firm na przyszłe zawirowania gospodarczo- społeczne. Usprawnienia organizacyjne, których dokonujemy od ponad roku w Łukasiewiczu są wyrazem oczekiwań kierowanych w naszą stronę przez przedsiębiorców, dotyczących wzmocnienia zaplecza technologicznego polskiego przemysłu. W przypadku zaplanowanego na październik połączenia Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej i Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, naszym głównym założeniem jest zbudowanie fundamentu pod odbudowę polskiego przemysłu mikroelektronicznego, dysponującego najwyższej klasy technologią - podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Połączenie kompetencji Instytutów pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowo powstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju ww. technologii.

Pracami nowego Instytutu pokieruje dyrektor wyłoniony w trwającym obecnie procesie rekrutacyjnym. Do jego najważniejszych zadań należeć będzie pełne zintegrowanie dwóch niezależnych podmiotów i wdrożenie strategii tworzonego Instytutu. Planowane połączenie Instytutów to kolejny etap trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu.Do tej pory, w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowane zostały 4 procesy konsolidacji. W  listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej połączył się z  Łukasiewicz - Instytutem Tele - i Radio Technicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie - do Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia br. z połączenia należących do Łukasiewicza -  Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny.  Ostatni proces konsolidacji miał miejsce w czerwcu i dotyczył włączenia do Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Farmaceutycznego (Łukasiewicz- IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz - IBA). Działania te mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R. Po połączeniu Łukasiewicz - ITE i Łukasiewicz - ITME,  Sieć Badawczą Łukasiewicz będą tworzyć 32 instytuty badawcze. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam - wysokiej jakości - produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

13.07.2020

Wakacyjne praktyki w Łukasiewicz-ITME

Studenci Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego jak co roku rozpoczęli wakacyjne praktyki w naszym Instytucie. Tym razem kształcimy przyszłych inżynierów i magistrów w charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych oraz pokazujemy im metody krystalizacji tradycyjnych i nowoczesnych materiałów krystalicznych.

Stażyści w Zakładzie Grafenu i Materiałów dla Elektroniki zaangażowani są w prace m.in. nad węglikiem krzemu (SiC) i optymalizacją pomiarów charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych. Natomiast studenci skierowani do Zakładu Materiałów Funkcjonalnych Łukasiewicz - ITME poznają metody krystalizacji tradycyjnych i nowoczesnych materiałów krystalicznych, w tym metamateriałów oraz związków izolatorów topologicznych. Podczas praktyk zdobędą również wiedzę w zakresie charakteryzacji właściwości strukturalnych i optycznych materiałów krystalicznych. Materiały krystaliczne - kryształy tlenkowe i kryształy związków półprzewodnikowych z grupy AIIIBV - które są wytwarzane w Ł-ITME (m.in. metodą prof. Jana Czochralskiego) - znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki począwszy od elektroniki użytkowej a skończywszy na technikach laserowych, obronności, telekomunikacji i medycynie.

Warto podkreślić, że nasi tegoroczni praktykanci to osoby z nowymi pomysłami, które biorą aktywny udział w badaniach projektowych i razem z naukowcami Łukasiewicz - ITME rozwiązują problemy badawcze.  Życzymy im sukcesów i mamy nadzieję, że zaszczepimy w nich gen naukowca!

dr Paweł Michałowski ze stypendium dla młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Duży sukces dr Pawła Michałowskiego - naszego młodego naukowca, który znalazł się wśród tegorocznych stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Stypendium przyznawane jest wybitnym naukowcom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy w skład, którego weszli eksperci z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zespół ocenił pod względem merytorycznym ponad 1800 wniosków, które nadesłali młodzi naukowcy, doktoranci i doktorzy.  Stypendium zostały przyznane tylko wybitnym, wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kilka zdań o stypendyście

Dr Paweł Piotr Michałowski jest Kierownikiem Laboratorium Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów. Od ponad 10 lat zajmuje się techniką spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS z ang. Secondary ion mass spectrometry)  oraz interpretacją pomiarów SIMS.
Tytuł magistra  fizyki uzyskał w Szwecji - Umeå University i Polsce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił również doktorat. Pracował w Fraunhofer CNT w Dreźnie (Niemcy). Uczestniczy w licznych projektach badawczych (w tym Graphene Flagship). Uzyskał finansowanie dwóch projektów (SONATA NCN „Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wgłębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych” - kierownik, Unconventional Nanoelectronics Horizon 2020 „Modeling Unconventional Nanoscaled Device FABrication - MUNDFAB” - kierownik grupy badawczej Łukasiewicz - ITME w konsorcjum międzynarodowym). Nawiązał współpracę z ponad trzydziestoma ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi (uczelnie, instytuty badawcze, komercyjne firmy), w ramach której wykonuje oraz interpretuje pomiary SIMS.

Serdecznie gratulujemy


15.06.2020

Pożegnanie Profesora Bolesława Jakowlewa - pierwszego Dyrektora Instytutu

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Bolesława Jakowlewa.
W latach 70' profesor stał się inicjatorem powstania Ośrodka Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Półprzewodnikowym. To na fundamencie ONPMP powstał na początku 1979 r. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Kierownictwo Instytutu zostało powierzone Prof. Bolesławowi Jakowlewowi.
W 1973 r zaczął ukazywać się kwartalnik Instytutu - Materiały Elektroniczne - w którym profesor Jakowlew pełnił funkcję redaktora naczelnego.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek serdeczny, wybitny specjalista i wizjoner, niezwykle zasłużony dla rozwoju polskiej elektroniki.

29.05.2020

Tytuł Profesora dla dr hab. inż. Katarzyny Pietrzak

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno - technicznych Pani Katarzynie Pietrzak - p. o. Zastępcy Dyrektora ds.  Badawczych w Łukasiewicz - Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych.

Pani Profesor Katarzyna Pietrzak specjalizuje się w technologiach wytwarzania materiałów kompozytowych oraz spajania materiałów zaawansowanych. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji. Kierowała kilkunastoma projektami, w tym międzynarodowymi. Jest ekspertem Komitetu Programowego EU: FP7 NMP oraz H2020 NMBP, ekspertem zespołów konkursowych NCN i zespołów konkursowych NCBiR oraz członkiem The European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL (KMM-VIN).

SERDECZNIE GRATULUJEMY PANI PROFESOR

Nowy europejski patent Łukasiewicz - ITME

Z przyjemnością informujemy, że Europejski patent nr EP 3460858 otrzymał wynalazek „A method for producing light-emitting UV column structures and the structures produced using this method” (Sposób wytwarzania kolumnowych struktur elektroluminescencyjnych UV i struktury wytworzone tym sposobem”).

20.05.2020

e-Pack - nowy projekt trzech Instytutów Łukasiewicza

Konsorcjum trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz chce opracować inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce. Projekt e-Pack ma ruszyć 1 lipca 2020r.

Trendy rynkowe wskazujące na dynamiczne zmiany w zakresie handlu stacjonarnego oraz elektronicznego mobilizują branżę e-commerce do wprowadzania zmian w zakresie organizacji procesów logistycznych, a w szczególności redukcji kosztów operacyjnych. Olbrzymia konkurencja oraz systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży sprawiły, że optymalizacja procesów, ekonomia współdzielenia czy rozwiązania wielokrotnego użytku są przedmiotem szczególnego zainteresowania branży.
Instytuty Łukasiewicza - Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz COBRO - Instytut Badawczy Opakowań połączą siły, by opracować kompleksowe rozwiązania inteligentnego opakowania zwrotnego (w tym prototypu opakowania i wrzutni, procesu zwrotu oraz aplikacji wspomagających), odpowiadającego na problemy branży e-commerce w zakresie obsługi przesyłek - w szczególności zwrotu zakupionych i dostarczonych do klienta towarów.

W ramach prac nad projektem Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wykorzysta nowoczesne zaplecze techniczne do badań materiałów i struktur stosowanych w technologiach fotowoltaicznych.

- Istotnym zagadnieniem w proponowanym opakowaniu zwrotnym jest kwestia odzyskiwania energii. W ramach projektu opracowane zostaną jednozłączowe ogniwa GaAs. Zastosowana zostanie technika lift-off, która pozwoli na przeniesienie struktury epitaksjalnej na podłoże elastyczne i uzyskanie dzięki temu elastycznego ogniwa GaAs. Ponadto Łukasiewicz-ITME przetestuje i zintegruje z opakowaniem zwrotnym różnego typu sensory (temperatury, wilgotności, akcelerometry), jak również opracuje źródło prądowe do ładowania akumulatora - podkreśla dr hab. inż. Anna Kozłowska - Kierownik Zakładu Optoelektroniki w Łukasiewicz - ITME.

Projekt zaplanowany został na 3 lata. Jego budżet wynosi 5,2 mln zł i będzie finansowany ze środków Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Produkt ma przynieść korzyści sprzedawcom, nabywcom i operatorom logistycznym - m.in. zmniejszyć koszty dostawy, zwiększyć ochronę towaru, pozwolić na gromadzenie dodatkowych informacji i pozytywnie wpłynąć na ochronę środowiska.


Żródło: https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/item/91034-e-pack-nowy-projekt-lukasiewicza

6.05.2020

Improvement of graphene scratch resistance by ion beam bombardment - nowy artykuł w  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

W najnowszym numerze Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms ukazał się artykuł, którego autorami są naukowcy z Łukasiewicz - ITME (Grzegorz Gawlik, Anna Piatkowska, Paweł Ciepielewski, Jacek Baranowski, Jacek Jagielski). Głównym celem pracy „Improvement of graphene scratch resistance by ion beam bombardment” było zbadanie odporności grafenu na zarysowanie mechaniczne po bombardowaniu wiązką jonów. Zastosowano grafen CVD na szklanym podłożu. Grafen bombardowano wiązkami jonów helu i azotu o energii 100 keV. Istota odkrycia naukowców polega na tym, że bombardowanie grafenu strumieniem jonów powoduje zwiększenie jego odporności mechanicznej na zarysowanie i zwiększenie adhezji do podłoża, na którym leży. Przyczyną jest najprawdopodobniej oddziaływanie z podłożem defektów wytworzonych w grafenie przez przechodzące przez niego jony. Odkrycie może mieć istotne, praktyczne znaczenie w układach mikromechanicznych tak zwanych MEMS wykorzystujących grafen jako element mechaniczny, w połączeniach mechanicznych grafen-podłoże. Co ciekawe takie zjawisko może występować w naturze - w przestrzeni kosmicznej pod wpływem promieniowania kosmicznego lub w technice nuklearnej, gdzie występuje promieniowanie alfa (może zmieniać właściwości systemów wykorzystujących grafen).

link do artykułu  https://www.sciencedirect.com/science/article

NewILUMIS - NOWA UNIWERSALNA PLATFORMA OŚWIETLENIOWO-SENSORYCZNA  z rekomendacją finansowania  (konkurs M-ERA NET)

Celem projektu NewILUMIS jest opracowanie nowego materiału funkcjonalnego opartego na warstwowej ceramice oraz wykorzystującego zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR), który będzie stanowić innowacyjny komponent fotoniczny do oświetlenia i sensoryki, istotny dla szeregu zastosowań obejmujących ochronę środowiska, diagnostykę medyczną (diagnostyka raka) oraz wykrywanie skażeń wody. Rdzeniem struktury oświetleniowej będzie wytworzona w Łukasiewicz-ITME, ceramika granatu itrowo-glinowego domieszkowana jonami ziem rzadkich (RE3+ :YAG), której warstwowa konstrukcja pozwoli na odpowiednie dostosowanie charakterystyki widmowej i przestrzennej źródła przy wzbudzeniu diodami elektroluminescencyjnymi lub diodami laserowymi. Skład ceramiki (domieszki aktywne, materiał fazy rozpraszającej itp.) zostanie zmodyfikowany w celu uzyskania pożądanego wskaźnika oddawania barw i wysokiej wydajności źródła. Modelowanie oraz charakteryzacja struktury plazmonowej zostanie przeprowadzona w Instytucie Mikro- i Optoelektroniki WEITI PW. Funkcjonalizacja ceramiki luminescencyjnej w kierunku zastosowań czujnikowych będzie przeprowadzona w IRCER (CNRSUniversity of Limoges), gdzie wykonane przy użyciu masek koloidalnych warstwy SPR zostaną następnie pokryte strukturą mezoporowatą, pozwalającą na ‘wychwycenie’ interesujących cząsteczek. Ważnym krokiem w kierunku komercjalizacji wyników projektu będzie stworzenie w Instytucie Fraunhofera IKTS konstrukcji obudowy opracowanego w ramach projektu komponentu oświetleniowo-sensorycznego, co pozwoli na wytworzenie kompletnego, hermetycznie zamkniętego demonstratora. Jego działanie zostanie przetestowane przez partnera przemysłowego zaangażowanego w projekt (Teknosystem sp. z o.o.).

Projekt został złożony w konkursie międzynarodowym m-era.net 2019 i w wyniku konkursu został rekomendowany do finansowania. M-ERA.NET
Kierownikiem projektu jest Pani dr hab. inż. Anna Kozłowska.

W skład międzynarodowego konsorcjum: wchodzą:
Łukasiewicz Research Network - Institute of Electronic Materials Technology (Poland);
Institute of Research for Ceramics (France);
Warsaw University of Technology (Poland);
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS (Germany);
Teknosystem sp. z o.o. (Poland)

27.04.2020

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Starczewskiego - przewodniczącego VIII kadencji Rady Naukowej Instytutu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa Starczewskiego. W latach 2017-2019 pełnił On funkcję przewodniczącego Rady Naukowej naszego Instytutu. W trakcie swojej kariery naukowej i zawodowej związany był z Politechniką Warszawską oraz przez wiele lat był Dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wybitny specjalista  i wykładowca  z zakresu automatyki i teorii maszyn. Profesor Starczewski był osobą bardzo cenioną i lubianą w całym środowisku naukowym.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek niezwykle rzetelny, prawy, ciepły i serdeczny.

22.04.2020

Prof. Jan Czochralski - rocznica śmierci

Mija 67. rocznica śmierci wybitnego naukowca - prof. Jana Czochralskiego. Choć to najczęściej cytowany polski uczony to wiele osób nie wie kim był i czego dokonał. Metodą Czochralskiego wytwarza się monokryształy krzemu, z którego produkujemy układy scalone czy czipy. Warto pamiętać komu to zawdzięczamy!

Prof. Jan Czochralski wielki polski uczony urodził się w Kcyni 23 października 1885 roku. Znany jest jako wybitny metalurg, fizykochemik i krystalograf. Miał wiele patentów i jednym z nich było opracowanie „metalu B”, z którego, korzyści finansowe pozwoliły mu żyć i pracować dostatnio do zakończenia II wojny światowej. Od 1928 roku do końca II wojny światowej był pracownikiem Politechniki Warszawskiej (PW). Po Wojnie został usunięty z PW i powrócił do Kcyni. Prof. J. Czochralski  zmarł 22 kwietnia 1953 roku w Poznaniu. W 2011 roku Senat PW przywrócił dobre imię Profesorowi. Wyniki badań prof. J. Czochralskiego są opublikowane w dziesiątkach publikacji, a aktualnie jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie. Najważniejszym dla współczesnej elektroniki wynikiem badań Profesora było opracowanie metody wyciągania kryształów zwaną "metodą Czochralskiego".
źródło: http://ptwk.org.pl/

9.04.2020

Wielkanoc - Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu siły w pokonywaniu trudności, spokoju, odpoczynku w zdrowiu oraz pogody ducha.
Dyrekcja i Pracownicy Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych


20.03.2020

Już wiosna - Kolorowo wokół Łukasiewicz - ITME

Zainaugurowana jesienią akcja "Kolorowo wokół ITME" przynosi pierwsze efekty. Wokół Łukasiewicz - ITME robi się kolorowo. Kilka tygodni temu, pracownicy naszego Instytutu zasadzili wokół budynku setki cebulek kwiatów, które właśnie zaczynają rozkwitać. Pierwszy Dzień Astronomicznej Wiosny to dobry moment by pochwalić się efektami naszej pracy.

Dr Iwona Jóźwik na Uniwersytecie Harvarda

Uniwersytet Harvarda od lat cieszy się niesamowitą renomą w świecie nauki. Wykłady prowadzą tam najlepsi specjaliści z całego świata. Zaproszenie do poprowadzenia wystąpienia dostała również dr Iwona Jóźwik z Laboratorium  Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów . Tematem wykładu była skaningowa mikroskopia elektronowa niskiego napięcia. (Low-Voltage Scanning Electron Microscopy).


2.03.2020

Artykuł o oryginalnej technologii wytwarzania światłowodów opublikowany w The Optical Society (OSA)

Łukasiewicz - ITME rozwija własną, oryginalną technologię wytwarzania światłowodów z wykorzystaniem nanostrukturyzacji ich struktury wewnętrznej. Opublikowana praca, której współautorami są  prof. Ryszard Buczyński i dr inż. Marcin Franczyk  z Zakładu Szkieł jest jednym z pierwszych przykładów zastosowania nowej technologii to wytwarzania światłowodów aktywnych do zastosowań w laserach dużej mocy.

Nanostrukturyzacja włókna umożliwia swobodne kształtowanie profil współczynnika załamania światłowodu, a także rozkładu aktywnego ośrodka wzmacniającego, które decydują o podstawowych właściwościach medium światłowodowego, takich jak wzmocnienie, dyspersja materiałowa i falowodowa, straty zgięciowe światłowodu, dwójłomność oraz modowość. Technologia nanostrukturyzacji daje możliwość realizacji zaprojektowanego profilu współczynnika załamania z bardzo dużą precyzją, która nie jest osiągalna za pomocą współcześnie stosowanych technologii typu MCVD. W szczególności pozwala na znaczący rozwój włókien światłowodowych o bardzo dużym polu modowym typu LMA (ang. Large Mode Area), które są poszukiwane do generacji laserowej o dużej mocy  przy zachowaniu znakomitej jakości wiązki.

W pracy zaprezentowany został pierwszy demonstrator lasera światłowodowego zbudowany na zaprojektowanym i wytworzonym w Łukasiewicz - ITME nanostrukturyzowanym włóknie aktywnym ze szkła krzemionkowego domieszkowanego jonami iterbu.

LINK do artykułu
The Optical Society (OSA) publishes high-quality, peer-reviewed articles in its portfolio of journals, which serve the full breadth of the optics and photonics community.
Optics Express is the all-electronic, open-access journal for optics providing rapid publication for peer-reviewed articles that emphasize scientific and technology innovations in all aspects of optics and photonics.

21.02.2020

Instytuty ŁUKASIEWICZA pozyskały grant na opracowanie nowoczesnej technologii dla sektora kosmicznego

Opracowanie technologii powłok z pamięcią temperatury dla konstrukcji kosmicznych to zadanie, które stoi przed naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, a także Instytutu Fizyki PAN. Na stworzenie technologii, konsorcjum pozyskało ponad 1,5 mln złotych w ramach programu NCBiR Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”.

Siła konsorcjów - moc specjalistów
Liderem projektu „Powłoki z pamięcią temperatury dla badań i rozwoju technologii kosmicznych” jest Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Badania rozwojowe oraz przemysłowe realizowane w Łukasiewicz-ILOT obejmować będą badania powłok z pamięcią temperatury w warunkach obciążenia termicznego i przepływowego, jak również demonstrację działania prototypowego systemu pomiarowego w warunkach pracy silnika rakietowego. Rezultatem projektu ma być usługa pomiaru maksymalnych temperatur konstrukcji w zakresie 700-1600°C. - Utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, łączącej potencjał 36 polskich instytutów badawczych dało nowe możliwości w kwestii formowania konsorcjów pod konkretne zapotrzebowanie i pozwoliło na szybkie odpowiadanie na narodowe potrzeby technologiczne - mówił na spotkaniu w ministerstwie Sylwester Wyka, zastępca dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Naukowcy z Łukasiewicz-ITME będą pracować nad wytworzeniem sensorów oraz zbadają mikrostrukturalne i optyczne właściwości powłok sensorycznych. - Łukasiewicz-ITME zatrudnia specjalistów inżynierii powierzchni oraz fizyki ciała stałego, posiadających kompetencje do opracowania takiej technologii oraz dysponuje laboratoriami analityczno-pomiarowymi wyposażonymi w najwyższej klasy aparaturę” - podkreśla dr inż. Karol Zielonka, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Instytut Fizyki PAN będzie natomiast zajmować się opracowaniem i wytworzeniem sensorów do powłok malarskich o zwiększonej czułości temperaturowej.

Perspektywy rozwoju
Obecnie na rynku międzynarodowych usług badawczych brakuje usługi tego typu dostosowanej do specyfiki badań i rozwoju sektora kosmicznego.
Identyfikacja miejsca występowania maksymalnej temperatury jest istotna z punktu widzenia wytrzymałości termicznej i informacji o możliwych naprężeniach termicznych w nowo projektowanych konstrukcjach.
Usługa skierowana będzie do producentów systemów wynoszenia oraz układów napędów satelitarnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie stanowiąca efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz realny pomost między nauką a gospodarką. Sieć samodzielnie i we współpracy z przedsiębiorcami realizuje przełomowe projekty biznesowe z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza badawczego i unikatowej wiedzy naukowej. W skład sieci wchodzi 36 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 polskich miastach.


Ze strony Łukasiewicz - ITME za projekt odpowiada prof. Anna Kozłowska - kierownik Zakładu Optoelektroniki. Serdecznie gratulujemy
19.02.2020

Projekt ENSEMBLE3 i polskie cudowne metamateriały. Rozmowa w Radiowej Jedynce.

Pani Prof. Dorota Pawlak, szefowa konsorcjum ENSAMBLE 3 była gościem programu Eureka na antenie Polskiego Radia PR1. Pani Profesor opowiedziała o Centrum Doskonałości, fotonice i badaniach obecnie prowadzonych w Łukasiewicz-ITME. Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy. PODCASTo projekcie
Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 będzie prowadzić działalność w dziedzinie wzrostu kryształów oraz projektowaniu i wytwarzaniu materiałów funkcjonalnych, które mogą znaleźć zastosowanie między innymi w nanofotonice, medycynie, telekomunikacji oraz fotowoltaice. W ramach konsorcjum ENSEMBLE3 pod przewodnictwem prof. Doroty Pawlak z Łukasiewicz - ITME będą pracować naukowcy nie tylko z Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ale również z Uniwersytetu Warszawskiego,  NCBR, włoskiego Sapienza Università di Roma, niemieckiego Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskiego nanoGUNE Cooperative Research Center.

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności