Samodzielna Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej

Samodzielna Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej

Pracownia prowadzi działalność naukową dotyczącą badań podstawowych w zakresie fizyki ciała stałego i nauki o materiałach.
Efekt Mössbauera pozwala na badanie oddziaływań nadsubtelnych (przesunięć izomerycznych, oddziaływań kwadrupolowych i oddziaływań magnetycznych) w materiałach zawierających izotop 57Fe. Poprzez badanie oddziaływań nadsubtelnych można wyciągać wnioski dotyczące struktury i własności magnetycznych materiałów zawierających żelazo.
Dotychczas w Pracowni badano następujące materiały:

 • amorficzne i nanokrystaliczne stopy żelaza
 • związki międzymetaliczne
 • multiferroiki
 • magnetyczne półprzewodnikowe związki tlenkowe (np. ZrO2:Fe, ZnO:Fe)
 • cienkie warstwy metaliczne i metaliczne układy wielowarstwowe
 • stale
 • nanocząstki powlekane węglem
 • minerały.

Oferta

Charakteryzację badanych materiałów prowadzi się metodą spektroskopii mössbauerowskiej dla izotopu 57Fe przy wykorzystaniu źródeł 57Co:
pomiary mössbauerowskie konwencjonalną metodą w geometrii transmisyjnej dostarczają informacji na temat własności strukturalnych i magnetycznych materiałów; pomiary można prowadzić w zakresie temperatur od 10 K (w kriostacie) do 1000 K (w piecyku);
pomiary metodą spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji (CEMS) oraz promieniowania X (CXMS) umożliwiają badanie własności powierzchniowych stopów;
pomiary opracowaną w Pracowni, unikalną w skali światowej metodą "rfMössbauer" (pomiar w geometrii transmisyjnej w polu magnetycznym wysokiej częstości) umożliwiają badanie miękkich własności magnetycznych oraz magnetostrykcji.

Osiągnięcia

Liczba publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych opublikowanych od 1992 roku przez M. Kopcewicza i A. Grabias:

 • ok. 220 prac naukowych
 • 14 prac przeglądowych i monografii (rozdziały w książkach).


Wybrane projekty badawcze:

 • "Nanopatterned Magnetic Systems: Magnetic Structures and Dynamical Behaviors" - Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO, Japonia (2000-2003)
 • "Wpływ struktury na właściwości magnetyczne materiałów nanokompozytowych typu Fe-Pt-B" - N 507 14032/4048 (2007-2009)
 • "Struktura i własności magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe-Zr-Si oraz krystalizacja w polu magnetycznym w. cz. amorficznych stopów (FeCo)-Zr-Si" - N N507 278636 (2009 - 2012)


Bieżąca tematyka badawcza:

 • Badanie struktury i własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich takich jak amorficzne i  nanokrystaliczne stopy żelaza (np. M. Kopcewicz, A. Grabias, J. Latuch, M. Kowalczyk, “Soft magnetic amorphous Fe-Zr-Si(Cu) boron-free alloys”, Mater. Chem. Phys. 126, 669 (2011); M. Kopcewicz, A. Grabias, J. Latuch, “Magnetic properties of Fe80xCoxZr7Si13 (x = 0 - 30) amorphous alloys”, J. Appl. Phys. 110, 103907 (2011)).
 • Badanie magnetycznych własności nanokryształów ZrO2 domieszkowanych Fe (np. I. Kuryliszyn-Kudelska, M. Arciszewska, A. Małolepszy, M. Mazurkiewicz, L. Stobiński, A. Grabias, M. Kopcewicz, W. Paszkowicz, R. Minikaev, V. Domukhovski, N. Nedelko, W. Dobrowolski, "Influence of Fe doping on magnetic properties of ZrO2 nanocrystals", Journal of Alloys and Compounds 632 (2015) 609-616).
 • Badanie zjawiska superparamagnetyzmu w nanocząstkach ZnO domieszkowanych Fe2O3.
 • Badanie własności magnetycznych stopów (Fe1-x Cox)2B domieszkowanych pierwiastkami grupy 5d.

Kontakt

Prof. dr hab. Michał Kopcewicz
michal.kopcewicz@itme.edu.pl
+48 22 639 5848
 
Dr inż. Agnieszka Grabias
agnieszka.grabias@itme.edu.pl
+48 22 639 5547